Учебен център „Бест Драйв” ЕООД е създаден с идеята да предложи обучение и преквалификация на водачи на МПС. Работата ни се основава в качество и личностно отношение към клиентите. Екипът на Учебен център „Бест Драйв” ЕООД е съставен от висококвалифицирани преподаватели с доказан опит. Центърът разполага с една от най - съвременните и технически оборудвани бази в България.

Учебният център е лицензиран да предлага следните видове обучения и преквалификации:

- извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

- допълнително обучение за възстановяване на контролни точки;

- професионална компетентност за начално и периодично обучение на водачи за пътници и товари по Наредба 41 от 4 август 2008 г.; 

- ръководител транспортна дейност за придобиване на професионална компетентност по Наредба 33 от 3 ноември 1999 г.;

- придобиване и удължаване срока на валидността на ADR свидетелство на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари по Наредба № 40 от 14 януари 2004 г.;

- придобиване и удължаване срока на валидността на ADR удостоверение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари в съответствие с изискванията на ADR.

Към учебния център функционира Център за професионално обучение, който осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и други нормативни актове, отнасящи се до квалификация, преквалификация и придобиването на професионална квалификация.

Съгласно издадена Лицензия № 201112928 на основание чл. 42, т. 2 от ЗПОО със Заповед № 604/28.09.2011 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение, Център за професионално обучение към Учебен център „Бест Драйв” EООД организира и провежда квалификационни курсове целогодишно, в зависимост от потребностите на нашите клиенти.

Центърът участва самостоятелно и като партньор в много Европейски програми, свързани с обучение, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица.

Център за професионално обучение към „Бест Драйв” ЕООД предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на трудовия пазар. Обучението се провежда съгласно изискванията от Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии, Закона за народната просвета и образование и Правилника на дейността на центъра. Разработва богата гама от учебни програми за обучения и тренинг в различни сфери на бизнеса и живота. Предоставя обучение, което е практически насочено и е отговор на нарасналата нужда от съвременно обучение, даващо удовлетворение от качествена, професионално свършена работа. Обученията се извършват в дневна, вечерна и индивидуална форма. Продължителността на курсовете се определят съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Център за професионално обучение към  „Бест Драйв” ЕООД разполага с екип преподаватели, които са с доказан авторитет в своите области, те са изявени специалисти с дългогодишни умения и опит. Центърът разполага с материално-техническа база, която включва модерно оборудвани учебни зали за провеждане на теоретично обучение и специализирани кабинети, които са обзаведени с необходимата техника в зависимост от специалността, за провеждане на практическите занятия.  При успешно приключване на обучението в зависимост от броя часове и степента на професионална квалификация се издава удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионално обучение, които удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа и са валидни на територията на Р. България и страните членки на Европейския съюз и Европейската икономическа зона. 

Център за професионално обучение към „Бест Драйв” ЕООД предлага обучение по професия „Охранител” съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЧОД. Целта на обучението е за усвояване на необходимите професионални знания и умения за изпълнение на охранителната дейност.

Учебен център „Бест Драйв” ЕООД предлага и следните ключови компетентности:

•  КК 2 - Общуване на чужди езици /Английски език и Турски език/;

•  КК 4 - Дигитална компетентност /Компютърна грамотност/;

• КК 6 - Обществени и граждански компетенции /Новите европейски изисквания при извършване на международен транспорт на пътници и товари/;