ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС 

ЗА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

 

 

Характеристика: На допълнително обучение имат право водачи, които за пръв път възстановяват контролни точки или ако е изминала една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни си точки и са изпълнили задълженията си по чл. 190, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, което удостоверяват със съответните платежни документи.

 След приключване на допълнителното обучение, водачите не полагат изпит. Те получават удостоверение за преминато допълнително обучение, с което възстановяват контролните си точки в КАТ.

Не се приемат за допълнително обучение водачи, на които са отнети всички контролни точки.

 

Продължителност:  6 учебни часа в рамките на един ден.

 

Периодичност: Всяка събота.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

• Копие на лична карта;

• Копие на свидетелство за управление на МПС;

• Копие на контролен талон (акт или наказателно постановление, които го заместват);

• документ удостоверяващ платени глоби.

 

 

Записването за курс за възстановяване на отнети контролни точки може да бъде извършено най-късно до края на работния ден в четвъртък, предхождащ избраната от вас събота.